Decît să trăim în genunchi mai bine murim în picioare!

Adevărata Bărbăție

Posted in Învățătură Ortodoxă, Viaţa în 2 by Muritor on 28/10/2011

Clement Alexandrinul despre Taina Cununiei

Adesea întâlnim în scrierile Sfinţilor Părinţi pasaje elogioase cu privire la alegerea fecioriei şi intrarea în monahism. Însă uneori găsim şi fragmente care consideră Taina Căsătoriei drept superioară celibatului.

Clement Alexandrinul este unul dintre puţini autori care cred că o persoană căsătorită poate oferi un exemplu duhovnicesc superior în anumite situaţii celor care aleg calea fecioriei. Vom detalia în cele ce urmează opinia sa în acest sens.

Căsătoria – adevărata bărbăţie

În scrierea sa intitulată Stromate, Clement Alexandrinul discută într-o serie de pasaje esenţiale diferite aspecte cu privire la Taina Cununiei. (more…)

Piraţii sexualităţii

Posted in Înaintaşi ai neamului, Învățătură Ortodoxă by Muritor on 26/10/2011

Auzeam, înainte de război, că epocile postbelice sunt caracterizate mai evident printr-o recrudescenţă a pervertirii sexuale, dar niciodată n-aş fi crezut că se poate ajunge în această materie acolo unde, inconştienţi şi răi, am ajuns astăzi. Degradarea infamă a legăturii dintre bărbat şi femeie, acceptarea, aproape cu indiferenţă, din partea întregii feminităţi “ele peste tot locul”, a acestei murdare înjosiri a trupului femeiesc, niciodată n-ar fi fost de crezut să ajungă în halul de sălbatecă isterie şi dezgustătoare exhibiţie animalică, de astăzi… (more…)

Nu trîmbiţa înaintea ta!

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 25/10/2011

Nu trîmbiţa înaintea ta!, a poruncit Domnul (Matei 6, 2) – şi totuşi, aproape toţi trîmbiţează sau, mai bine zis, aproape tuturor li se trîmbiţează. Se apropie cî­te cineva de inimă, îşi bagă în ea gura şi trîmbiţează – iar omul ia aminte şi se admiră. Măcar de ne-ar bă­ga minţile în cap gîndul că, dacă trîmbiţa, să zicem, e a noastră, sunetul ei e scos de o putere străină nouă! Dar asta nu ne trece deloc prin cap; dimpotrivă, lauda ni se pare atît de îndreptăţită, încît (more…)

Adevărata libertate

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 25/10/2011

Cu toţii căutăm libertate – oare nu fiindcă ne sim­ţim robi? Da, robi, dar nu din hotărîrea Ziditorului, ci din propria noastră vină. Domnul ne-a menit să dom­nim peste toate, însă noi ne-am obrăznicit şi am căzut în lanţurile robiei şi ale strîmtorărilor din toate părţi­le. Ne-libertatea exterioară încă nu este mare pierde­re: pierderea esenţială stă în aceea că suntem încătuşaţi lăuntric, că nu mai suntem stăpîni pe noi înşine şi în noi înşine. Altcineva stăpîneşte în om şi asupra omu­lui, iar omul nici vorbuliţă nu cutează să spună împo­trivă şi împlineşte cu supunere tot ce-i insuflă acela cu stăruinţă. Dar necazul de căpetenie e că nici nu conşti­entizează faptul că este rob: aşa-i de terminat! (more…)

În ce constă esenţa creştinismului?

Posted in Work Buy Consume Die by Muritor on 25/10/2011

Se spune că în dragoste. Nu, aşteptaţi puţin. Dra­gostea e odrasla, alcătuită din flori şi roade. Mai îna­inte trebuie curăţit pămîntul, arat, semănat, şi după aceea creşte. Ce a zis Domnul despre venirea Sa? De ce a venit El? Ca să caute şi să mîntuiască pe cel pier­dut. Dar cei căutaţi cum se mîntuiesc? Se dezbracă de omul vechi şi se îmbracă în omul nou. Mai înainte tre­buie să se dezbrace, să dea jos şi să arunce toată ve­chitura patimilor şi a păcatelor, după care se vor naş­te şi cele noi-nouţe. Vine frica lui Dumnezeu şi naşte pocăinţa, (more…)

Noua plagă: protestantismul

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 25/10/2011

Două plăgi erau la noi: materialismul şi spiritis­mul. Nu de mult timp, vrăjmaşul a început să ne tri­mită o a treia, cea mai pustiitoare: teologhisirea nem­ţească [protestantismul, n.n.]. Care e trăsătura distinctivă a acestei teologhisiri? Construirea a tot felul de vederi asupra creştinis­mului, vederi privitoare atît la esenţa, cît şi la istoria lui, şi năzuinţa, potrivită cu vederile acestea, spre „reorganizarea” societăţii creştine. Asta se potriveşte desăvîrşit cu duhul nemţilor. Cînd neamţul [citeşte protestantul, n.n.] ajunge la oarece idee generală sau la niscaiva vederi „atot­cuprinzătoare”, pune atîta preţ pe ele că este gata să jertfească tot ca să-şi răspîndească născocirea. Aşa face cu toate obiectele cunoaşterii, aşa face şi în teologhisire. Asta a început încă de la Luther. Şi-a con­struit Luther propriile vederi asupra lucrării lui Dum­nezeu în Hristos Iisus şi a zvîrlit tot ce i s-a părut că nu se potriveşte cu construcţia lui. Glasul Biseri­cii în învăţătură? Afară! Tainele? Afară! Asprimea as­cetică? Afară! Toată rînduiala bisericească a slujbe­lor? Afară! Pe urmele (more…)

O singură cale dreaptă

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 24/10/2011

Nimeni nu vine la Tatăl, fără numai prin mine. Ioan 14, 6

Sfîntul Teofan Zăvorîtul (1815-1894)

După cuvintele acestea, e de mirare cum poate să îi mai vină omului gîndul apropierii de Dumnezeu pe o altă cale! Dacă pentru ca Dumnezeu să îl pri­mească pe om înaintea Sa ar fi nevoie numai de în­dreptarea felului de a gîndi, „naturaliştii”, care au fu­rat de la creştinism concepţiile sănătoase despre toate cîte există şi le-au dat drept ale lor, ar mai putea pă­rea că au cît de cît dreptate; dar pentru asta e nevo­ie de schimbarea desăvîrşită a întregii rînduieli lăun­trice, duhovniceşti, pe care nu o poţi săvîrşi doar cu concepţiile. Este nevoie de har, harul presupune bu­năvoinţa lui Dumnezeu, iar bunăvoinţa lui Dumnezeu nu poate fi meritată decît prin credinţa în Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, şi primirea harului, care preface toate rînduielile înăuntrul omului, e cu putin­ţă doar prin mijlocul rînduit de Însuşi Dumnezeu. Pe om nu-l duce capul să ajungă la asta singur. (more…)

Oameni al căror dumnezeu este pîntecele

Posted in Work Buy Consume Die by Muritor on 20/10/2011

Priveşte în jur şi cercetează: cu ce sînt ocupaţi toţi oamenii, de cine se îngrijesc, pentru cine lucrează? Toţi, pînă la unul, lucrează pentru pîntece şi toate ostenelile lor sînt pentru satisfacerea pretenţiilor lui: „Dă-mi să mănînc”, „Dă-mi să beau”. Şi singură făgăduinţa doborîrii acestui tiran al nostru, cît de mare bine promite să aducă în viitor!

Puneţi-vă acum în acest punct şi cugetaţi: încotro se va îndrepta nepotolita sete de activitate a veacului acestuia în veacul celălalt, cînd nu va fi nevoie să ne ostenim pentru stomac şi, îndeobşte, pentru lucrurile acestei vieţi? Trebuie să dăm un răspuns de pe acum, ca să ne pregătim de ceea ce ne aşteaptă în viitorul nesfîrşit.

Sfîntul Teofan Zăvorîtul

Cum să înţelegem boala?

Posted in Învățătură Ortodoxă by Muritor on 20/10/2011

În momentul intrării în viaţă, fiecare om, fie el creştin sau nu, trebuie să se aştepte la o seamă de neputinţe şi lipsuri. Suferinţa fizică este universală; nimeni nu poate scăpa de ea. De aceea, nu contează cît de mult sau cît de intens suferim, ci cît de mult înţelegem din aceste suferinţe. Înţelegerea este totul.

Dacă cineva îşi închipuie că viaţa trebuie să fie o vacanţă lungă şi plină de voluptăţi, atunci oricîtă suferinţă ar veni asupra lui, aceasta va fi de nesuportat. Dar, dacă cineva consideră că viaţa sa reprezintă un timp de pocăinţă, îndreptare şi curăţire, atunci suferinţa şi durerea devin nu numai suportabile, ci şi folositoare.

Despre atitudinea creştină în faţa bolii, (more…)

Rugăciune de mulţumire pentru însănătoşire

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

De binefacerile Tale ca un rob nevrednic învrednicindu-mă, mulţumire îţi aduc Ţie, Dumnezeule al îndurărilor şi a toată milostivirea, că nu ai trecut cu vederea cererile mele, ci mi-ai arătat iubirea Ta de oameni.

Grele au fost încercările prin care am trecut, şi teama m-a cuprins că nu voi şti să le stau împotrivă. Ştiam că neputinţa mea este mare, dar m-ai făcut să simt că mai mare este dragostea Ta faţă de tot omul care Te cheamă în ajutor. (more…)

Rugăciune pentru dobîndirea răbdării

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat prigonirile, batjocurile şi chiar moartea pe cruce pentru mîntuirea noastră, Cel Ce ne-ai spus că „prin răbdarea voastră veţi dobîndi sufletele voastre”, arată-mi, mie, păcătosului, milele Tale cele bogate şi dăruieşte-mi duhul răbdării, ca sufletul meu cel încercat să dobîndească alinare.

Vezi deznădejdea care mă ispiteşte, vezi încercarea prin care trec şi ajută-mă să ies din ea curăţit de păcate şi pregătit să-Ţi slujesc în toate zilele vieţii mele, şi să slăvesc numele Tău cel Sfînt, cîntînd împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia!

Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boală. Rugăciuni pentru bolnavi

Rugăciunea bolnavului pentru cei ce-l îngrijesc

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

Doamne, Dumnezeule al milei şi al îndură­rilor, trimite harul Tău cel sfinţitor peste doctorii care mă îngrijesc şi peste ajutoarele lor, acoperindu-i cu harul Tău ca un bun şi iubitor de oameni.

Călăuzeşte-i Tu, Doamne, în tot ceea ce vor să facă spre binele meu. Să nu sufăr cum a suferit femeia care avea curgere de sînge de doispre­zece ani, fără a primi ajutor de la doctori, ci să primesc vindecarea de bolile mele. Să nu se adauge durere (more…)

Rugăciune pentru bolnavul căzut în deznădejde

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

Doamne, Dumnezeule al părinţilor noştri, Care dăruieşti pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robul Tău cel bolnav care este greu încercat de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufletului său şi nu mai vede razele iubirii Tale. Cugetul său s-a întunecat şi nu se mai împărtăşeşte de lumina Ta.

O, amară deznădejde! Crudă fiară care se năpusteşte asupra sufletului ca asupra unui pui lipsit de apărare! Numai Tu, ştii, Atotştiutorule, cîţi şi-au pus capăt zilelor din această pricină, cîţi oameni au fost aruncaţi de acest duh rău în adîncurile iadului. Să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghiţită de (more…)

Rugăciunea bolnavului către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu

Posted in Rugăciuni, Rugăciuni către Maica Domnului by Muritor on 20/10/2011

O, Maică Sfîntă a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului creştinesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alerg cînd mă aflu în necazuri şi în dureri, aşteptînd milostivirea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decît ai cunoscut-o tu, atunci cînd L-ai văzut pe Preadulcele tău Fiu răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plîns pentru fiii ei cît ai plîns tu pentru căderile şi durerile noastre. O, cîte icoane ai udat cu lacrimile tale, ca să vădeşti creştinilor grija pe care le-o porţi. Cum ai făcut să izvorască lacrimi din ochii tăi zugrăviţi de mîini omeneşti!

Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rog, Preacurată, (more…)

Rugăciunea bolnavului înainte de operaţie

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

Doamne, Dumnezeul meu, mărturisesc înaintea feţei Tale neputinţele şi slăbiciunile mele cele multe. Frică mare m-a cuprins înaintea acestei încercări, în loc să mă cuprindă încrederea în pronia Ta şi în grija pe care o porţi oamenilor.

Dacă nu m-ar fi acoperit harul Tău, furtuna deznădejdii m-ar fi doborît la pămînt. Nu am, Atotputernice Doamne, curajul pe care îl au (more…)

Rugăciune pentru omul bolnav

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

După citirea Paraclisului Maicii Domnului sau Acatistul Acoperămîntului Maicii Domnului, închinăciuni şi metanii după putere, iar la final rugăciunea:

Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hristoase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai primit moarte pe cruce pentru mîntuirea noas­tră! Din adîncul inimii Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală!

Mîntuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rînduieşte Tu toate spre folosul său. Că noi neputincioşi sîntem şi nu îl putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu (more…)

Rugăciune pentru mîntuire

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte-mi credinţa! Te iubesc, sporeşte-mi dragostea! Mă pocăiesc, dar fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întîiul meu început! Te doresc ca pe cea mai înaltă dorire a mea! Îţi mulţumesc ca Binefăcătorului meu celui veşnic! Te chem ca pe puternicul meu apărător.

Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu înţelepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu drep­tatea Ta, mîngîie-mă cu milostivirea Ta, apără-mă cu puterea Ta.

Îţi închin, O, Dumnezeule, gîndurile, faptele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gîndesc la Tine, să Te mărturisesc, să lucrez după voia Ta, să pătimesc pentru Tine. (more…)

Rugăciunea bolnavului către toţi Sfinţii

Posted in Învățătură Ortodoxă, Rugăciuni by Muritor on 20/10/2011

O, sfîntă ceată a celor care L-aţi slujit pe Hristos, aducîndu-mi aminte de faptele voastre minunate, vă aduc laudă după cuviinţă: Bucuraţi-vă, stele ale cerului duhovnicesc! Bucuraţi-vă, împreună cu cetele îngereşti! Bucuraţi-vă, candele ale Bisericii lui Hristos! Bucuraţi-vă, Sfinţilor prin care Domnul împarte tuturor tămăduiri!

Voi aţi împărţit neamului omenesc mulţime de vindecări minunate şi, pentru aceasta, la voi alerg astăzi, nădăjduind că nu mă veţi trece cu vederea. Ajutaţi-mă să primesc tămăduire de la Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce v-a dat biru­inţă în lupta cu trupul, cu patimile şi cu poftele, Căruia Îi aduc smerită rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, Care i-ai rînduit pe sfinţii Tăi drept mijlocitori ai cererilor oamenilor, arată-mi mila Ta şi mie, păcătosului, care sînt încercat în focul durerilor, şi dăruieşte-mi vindecare trupească şi sufletească. (more…)

Tagged with: , , ,

Gheorghe Racoveanu – teolog, desţărat, apologetul Omeniei

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 17/10/2011

Gheorghe Racoveanu (10.02.1900 – 1.05.1967)

Născut la Crăgueşti (judeţul Mehedinţi), Gheorghe Racoveanu a studiat teologia la Universitatea din Bucureşti, specializîndu-se în problemele ortodoxiei. El a fost unul din cei mai apropiaţi şi apreciaţi discipoli ai profesorului Nae Ionescu, cu care a fondat şi redactat revista teologică „Predania”.

Frămîntările politice, începînd din 1940, l-au silit să ia calea exilului, unde a avut parte de „ospitalitatea” hitleristă de la Rostock şi din lagărul de concetrare Buchenwald.

Deşi avea o admiraţie nemărginită faţă de persoana lui Corneliu Codreanu şi doctrina lui, Racoveanu nu s-a încadrat în Mişcarea legionară, pe care însă a caracterizat-o scriind: (more…)

Anastasia Popescu, Mama Sica – Comandant Legionar

Posted in Înaintaşi ai neamului, Mişcarea Legionară by Muritor on 16/10/2011

Anastasia Popescu, Comandantul Cetăţuilor Legionare

Printre personalităţile marcante ale Mişcării Legionare, Sica Popescu a fost o figură aparte, bine cunoscută chiar şi dincolo de cadrul strict legionar.

Era nepoata lui Teodosie Popescu, unul dintre Văcăreştenii care, sub comanda lui Corneliu Zelea Codreanu, au întemeiat, la 24 Iunie 1927, Legiunea Arhanghelul Mihail, apoi denumită Garda de Fier sau Mişcarea Legionară.

Sica (diminutiv de la Anastasia) era numele sub care era cunoscută atît în Legiune cît şi în lumea înconjurătoare, şi care-i va rămîne pentru totdeauna.

Pentru credinţa ei şi pentru elanul cu care (more…)